Poblíž litomyšlských klášterních zahrad  v domě z přelomu 19. a 20. století, prožil investor své dětství. Ač nyní žije s rodinou na okraji města, stále má k rodnému domu silný vztah, a proto se rozhodl jej opravit a nabídnout k bytovému pronájmu. Objekt se nachází v historické zástavbě, má nepravidelný půdorys a zcela vyplňuje pozemek na němž je postaven. Jednou stranou je orientován do náměstí, ostatní strany domu těsně sousedí s okolní zástavbou anebo přilehlými sousedními dvory. Dům má dvě nadzemní podlaží a podkroví.

Rekonstrukce se týkala prvního patra, podkroví a fasády. Před rekonstrukcí byl v patře pouze jeden byt a půda (podkroví), která nebyla obývána. V přízemí byla a stále je provozována lékárna.

Hlavním záměrem investora bylo rozdělit byt v prvním patře na dvě obytné jednotky a třetí vystavět v podkroví. Původní byt využíval celou plochu patra, ale některé místnosti zde nebyly řádně přirozeně osvětleny ani využívány. Hlavní vstup do bytu se nacházel na pavlači jižní strany objektu. Nepravidelný půdorys domu se projevil také v konstrukci krovu. Směrem do ulice je sedlová střecha, naopak směrem do dvora se střecha láme po segmentech a vznikají tak tří úžlabí.

Tato nepravidelnost se pro nás nestala překážkou, ale naopak vítanou výzvou.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Naším záměrem bylo zachování kvalitních prvků domu a interiéru, doplnit je dle potřeby novými materiály. Nové a původní prvky jsme však důsledně oddělovali. Základem rekonstrukce bylo ponechání a repase stávajících konstrukcí, oken, dveří, podlah a doplnění novými přírodními materiály, jako je hliněná omítka, dřevo, marmoleum. Novým motivem v interiéru se stala barva. Barevný akcent provází všechny tři navržené byty, stal se základem pro jejich pojmenování – červený, zelený a žlutý byt. Komplikované prostorové souvislosti domu si vynutily specifické dispoziční uspořádání. Jádrem každého z nových bytů se stal nábytkový prvek kuchyně a koupelny, vložený do dispozice formou odnímatelné vestavby.

Vstupy do jednotlivých bytů se nacházejí na jižní kryté pavlači, která zároveň plní funkci zádveří.

 

 

Červený byt

Byt orientovaný do náměstí je určen pro původní obyvatele patra. Zastřešená pavlač plní funkci zádveří a vstup do kuchyně je vymezen šatní skříňí s botníkem. Výrazný tón červené barvy jsme použili na podlaze i nábytku. Na původní parketovou podlahu bylo v části místnosti osazeno pódium s kuchyňskou linkou a jídelním koutem.. Do ložnice byla vložena šatna s velkou posuvnou stěnou, přes níž se vstupuje do malé koupelny s velkým nadsvětlíkem. Okna do náměstí byla repasována včetně dobového mosazného kování, stejně jako zárubně, dveře, původní nábytek a svítidla.

Zelený byt

Lomený obrys domu a dlouhé schodiště do podkrovního bytu ohraničují prostor, kde ve zbývající části půdorysu patra vznikl malý jednoprostorový byt. Dispozice založená na soustředění šatny, jídelny, kuchyně a koupelny do bloku u vstupu uvolňuje zbylé plochy bytu, vzniklá vestavba je pak od původního bytu oddělena výškově a barevně. Vysoká světlá výška nabízela vložit nad koupelnu spací patro pro návštěvy, ale kvůli technickým a statickým úpravám zde nakonec vznikl pouze úložný prostor. Zešikmením stěny koupelny se prostor směrem nahoru více otevírá, nepůsobí stísněně a skrz nový otvor velkoryseji prosvětluje hloubku dispozice. Nakloněná rovina umožnila instalaci žebříku nebo lezeckých chytů pro lepší dostupnost úložného prostoru.

Žlutý byt

Byt vestavěný do podkroví nabízí největší užitnou plochu. Dispoziční řešení vychází z nepravidelné konstrukce střechy, jejíž většina zůstala zachována. Vysoká výška krovu dovolila položení podlahy na horní úroveň vazných trámů, zároveň umožnila hru výškových úrovní, takto vzniklý hlavní obytný prostor se dostal o tři stupně níž než kuchyně. Na východní straně, jsou směrem k náměstí orientovány tři pokoje, jejichž vstupy navazují na vyšší úroveň podlahy v kuchyni. K vyrovnání úrovní dochází uvnitř místností, kde se opět hlavní podlaha nachází o tři schodišťové stupně níž. Vyšší světlá výška umožnila rovněž vložení spacího patra do jednoho z pokojů. Prosvětlení pokojů přirozeným světlem je řešeno pultovými světlíky. Jejich prosklení „přes roh“ umožňuje nejen výhled východním směrem na náměstí a radniční věž, ale zároveň přístup jižního světla do interiéru. Stěna světlíku, na niž dopadá jižní světlo je šikmá a má v každém pokoji jinou barvu – žlutá, zelená, oranžová. Takto je dosaženo nejen prosvětlení, ale i probarvení interiéru skrze odražené světlo. Opačného efektu je docíleno večer, kdy jsou pokoje rozsvíceny, venkovní prostor zahalen do tmy a vikýře se tak stávají barevnými zářiči.

Jednotlivé světlíky připomínají celkový koncept domu, založený na systému tří barev - byty a světlíky, jako jediné znaky proběhlé rekonstrukce viditelné z náměstí.

Zářezem do konstrukce střechy v jejím nejnižším místě vznikla obytná terasa navazující na kuchyni a hlavní obytný prostor v interiéru. Rozhraní exteriéru a interiéru je tvořeno prosklenou stěnou, která prosvětluje interiér a zároveň vytváří optické rozšíření obytných prostor interiéru do exteriéru. Pevnou, záchytnou hranici na terase tvoří původní obvodová stěna, která zůstala zachována. Na jednotlivých prosklených plochách (polygon prosklení terasy, světlíky) dochází k odrazům okolního prostředí. Díky tomuto efektu se přes jednotlivé odrazy do interiéru dostává například věž kostela. Spojení města a obyvatel bytu napomáhá pásové okno, jehož nízký parapet umožňuje výhled na panorama města z pohodlí sedačky.

Princip důsledného odlišení nových a původních prvků se výrazně uplatňuje v konstrukci krovu, kde zůstali zachované původní dřevěné prvky, doplněné novými krokvemi s bílou lazurou. Původní záměr, zachovat vazné trámy přiznané v nášlapné vrstvě podlahy, byl změněn z důvodu průhybu trámu. Tyto trámy se tedy do podlahy pouze přepsaly, a jednotlivá dřevěná prkna k nim dobíhající se otáčejí dle převažujícího směru nosných trámů. Původní konstrukce zůstala zachována v přepisu na vnější povrch. Na lomené obvodové stěně, v koupelně a příčkách mezi pokoji byla pro zlepšení mikroklimatu použita hliněná omítka s přídavkem řezanky a sušené levandule.

 

V průběhu realizace se investorovi podařilo odkoupit sousední dům, což umožnilo umístění oken do dvora ve žlutém a zeleném bytě.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Záměrem rekonstrukce bylo minimalizovat bourací práce a v co největší možné míře zachovat původní materiály a konstrukce. Stávající objekt je zděný v dolním podlaží ze smíšeného zdiva cihly a kámen, v krovu převážně z plných cihel. V patře jsou zachovány všechny obvodové stěny a do nosných stěn není zasahováno. Z pavlače je vybourán pouze nový vstup do zeleného bytu v místě původního okna.

Dispoziční úpravy jsou řešeny vybouráním některých příček a zazděním otvorů. Nové příčkové předěly jsou z lehkých materiálů – SDK, OSB. V podkroví je stávající štítové zdivo tl.150mm, které už nebylo staticky a technicky vyhovující nahrazeno zdivem tl. 440 mm z keramických tvárnic. Půdní nadezdívka směrem do ulice, a štítová stěna oddělující sousední půdní prostor byly zachovány, pouze zatepleny zevnitř. Vnitřní dělící stěny v podkroví jsou lehké, sádrokartonové.

Nad přízemím je dřevěný trámový strop, do něhož se nezasahovalo. Strop nad 2.NP tvořící podlahu půdního prostoru byl zpevněn dle statických požadavků. V části podkroví s nižší úrovní podlahy se provedl nový zaklop s betonovou deskou zpraženou se stropní konstrukcí. V místech, kde bylo potřeba staticky zpevnit krov, a podepřít stávající vazné trámy byly mezi stávající stropní trámy vloženy ocelové I-nosníky uložené na nosné stěny. V části podkroví s podlahou v úrovni vazných trámů je vytvořena podpůrná konstrukce z fošen, na kterou se uložila konstrukce podlahy.

Konstrukce krovu zůstala z velké části zachována, dožilá keramická střešní krytina byla vyměněna. Střešní rovina do ulice byla zvýšena o výšku kontralatí, čímž vznikla odvětrávaná mezera. Tepelná izolace je vložena mezi krokve a pod ně. Střešní roviny orientované do úžlabí mají vyměněné krokve a tepelná izolace je položena na ně. Střecha se v této části zvýšila o cca 250mm.

Stávající plechová krytina střechy pavlače je provedena nově z titanzinku. Ze stejného materiálu je provedeno i zastřešení vikýřků a oplechování střechy.

V pokojích ve 2.NP zůstaly zachovány v co největší míře parketové podlahy. V obou bytech v místě kuchyně je vytvořeno vyvýšené podium na dřevěném roštu s povrchem z marmolea, v barvě dle příslušného bytu. V obytném prostoru podkroví je podlaha z masivních dřevěných desek.

Nové vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné do obložkových zárubní. Stávající dveře v obložkových zárubních a kastlová okna byla repasována a nově natřena. Nová okna v podkroví jsou dřevěná a zasklená tepelně-izolačním dvojsklem.

 

 

autoři: Ellement / ing.arch. Jitka Ressová, MgA. Jan Pavézka
spolupráce: ing. arch. Hana Maršíková, Ing. arch. Petra Martináková

stavební řešení: ing. arch. Marek Huťka
statika: ing. Karel Škeřík
studie: 2008-2009
realizace 2009-2011

fotografie: Nikola Tláskalová /www.nikolatlaskalova.com

 

 

Zavřít REKONSTRUKCE DOMU
V LITOMYŠLI


^

ellement architects s.r.o.
nad ovčírnou II. 1295, 76001 Zlín
Czech Republic© ellement architects 2002 - 2024