Poloha v rámci města, význam lokality

Archeologické naleziště se nachází v městské části Pardubičky, v blízkosti jižního okraje města. Rozkládá se na rovině na "ostrohu" tyčícím se nad řekou Chrudimkou. Území je vymezeno ze severu základní školou, z východu komunikací ulice Kyjevská, z jihu areálem hřbitova při kostele sv. Jiljí a ze západu pak zalesněným svahem nad Chrudimkou. Jde o místo s nejstarším doloženým osídlením dnešních Pardubic. V letech 1993 - 2005 zde byl proveden úspěšný archeologický výzkum, který odkryl řadu historických stop dokládajících přítomnost cyriackého kláštera, kostela sv. Bartoloměje a ochranného příkopu.

Význam místa je kromě jeho historické hodnoty dán také polohou na krajinné ose Pardubic podél toku Chrudimky. Od centra města k jeho okraji se táhne zelený pás – Náhrdelník Chrudimky, na němž leží řada parků nebo rozvojových ploch s rekreačním potenciálem (bývalý vojenský areál nebo areál železničního vojska) a pokračuje dále za hranice města nivou a přírodní památkou Nemošická stráň.

 

Lokalita naleziště s blízkým okolím je rozporuplným místem. Střetává se zde veřejnosti zatím málo známá historická hodnota místa s potenciálem zapojení území do rekreační zóny. Okolí křižovatky ulic Kyjevská a Průmyslová s navazující zástavbou je prostorově a vizuálně roztříštěné.

 

 

Koncept návrhu

Návrh kombinuje historický odkaz se současným využitím území a zároveň má ambici stát se jedním z hlavních veřejných prostorů Pardubiček. Hlavním tématem návrhu je vztah historického dědictví se současným využitím, resp. zobytněním území a zároveň čitelnost tohoto vztahu. Návrh s touto ideou pracuje především prostřednictvím dvou významově odlišných ploch - aktivní, současnou "pobytovou" a pasivní s historickým odkazem. Podoba návrhu je také zásadním způsobem ovlivňována sousedstvím hřbitova a frekventovanou cyklostezkou, které přinášejí jasné funkční i formální požadavky.

 

Aktivní, pobytová plocha je zde ve smyslu využití území, které se odvíjí od aktivity uživatelů. Plocha leží v severní části řešené lokality, je travnatá, tvořená kvetoucí luční směsí. Může se zde hrát například fotbal, dětské nebo sportovní hry, pořádat piknik nebo jen venčit pes. Využití této plochy je ponecháno na odpovědnosti a představivosti návštěvníků.

Pasivní plochou je zde naopak míněno významové předurčení přítomností archeologického naleziště, historického artefaktu, kde se předpokládá pohyb méně intenzivní. Plocha leží v jižní části území.

Obě plochy jsou spojeny ústřední linií ha-ha příkopu, která je švem.

 

 

Archeologické naleziště

Archeologické naleziště bude upraveno geometrickými modelacemi terénu s rozdílnou výškou, které budou kopírovat tvar nalezených stop základů a překryjí je. Odlišné výškové úrovně znázorní kostel sv. Bartoloměje (+0,6m) a cyriackého kláštera (+0,3m). Povrch modelací bude opatřen travnatými koberci a bude volně přístupný. Hrany modelací budou vyztuženy, aby byl zachován jejich tvar. Plocha modelací bude vybavena umělou závlahou, aby se zabránilo vysychání trávníku a následné erozi. Okolí modelací bude tvořit pouze travnatá plocha. Předpokládá se pravidelná údržba a časté kosení tak, aby tráva byla krátká a hustá.

 

 

Pobytová plocha

Pobytová plocha je navržena jako květnatá louka, vymezená ha-ha příkopem, linií stromů podél ul. Kyjevská, pozemkem základní školy a cyklostezkou. Květnatá louka bude kosena 2 - 3x ročně, v některých částech dle aktivit může být vyžínána častěji. Severní stranou pobytové plochy, podél plotu základní školy bude procházet mlatová pěšina s pásem trvalkového, štěrkového záhonu. Podél pěšiny budou umístěny lavičky a výhledově může být oplocení školní zahrady doplněno brankou, která umožní snadný přístup ze školní zahrady do prostoru archeologického naleziště a na louku. Škola získá možnost využít rozsáhlý prostor pro část svých aktivit.

 

 

Ha-ha příkop s altánem

Obě hlavní plochy jsou spojeny ha-ha příkopem, který je zároveň časovou osou s altánem se střešní vyhlídkou a částí expozice. Příkop s altánem jsou prvky náležející k oběma plochám a slouží návštěvníkům jak historické expozice, tak uživatelům pobytové plochy a cyklostezky.

Ha-ha příkopem se rozumí vyhloubený terénní prvek, který má jednu stranu téměř svislou opatřenou cortenovým plechem, druhá zatravněná naopak pozvolna stoupá na úroveň okolního terénu. Příkop tak není optickou bariérou, ale definuje vazbu mezi minulým a přítomným a upozorňuje na odlišné charaktery území. Hloubka příkopu bude 0,5m. Opěrná zídka příkopu a také její koruna bude opatřena plechem z cortenové oceli, který je součástí informačního systému a tvoří časovou osu s vazbou k nalezišti a historii místa.

Na linii příkopu leží altán nabízející přístřeší a vyhlídku s modelem. Altán je tvořen dvěma horizontálními deskami z probarveného betonu, vynesenými ocelovými sloupy. Střecha altánu / vyhlídková terasa je přístupná přímým schodištěm z cortenové oceli, které navazuje na korunu opěrné zídky, resp. časovou osu. Altán je vybaven základním mobiliářem - sedacími prvky, stojanem na kola a odpadkovým košem. Ve stropní desce budou zapuštěná svítidla.

 

 

Nástupní prostor

Důležitou součástí řešeného území je nástupní prostor před vstupem na naleziště a hřbitov. Trojúhelníková nástupní plocha je vymezena cyklostezkou, přístupovým chodníkem k hřbitovu a chodníkem podél ulice Kyjevská. Je východiskem k nalezišti, hřbitovu i na pobytovou plochu. Podoba nástupního prostoru je ovlivněna úpravou křižovatky ul. Kyjevská a Průmyslová. Její součástí je 7 parkovacích míst a 4 místa pro příležitostné parkování při nějaké větší události. Na ploše jsou zachovány vzrostlé dřeviny, které místu dodávají charakter. Původní travnatý povrch je nahrazen mlatem a celá plocha je pochozí, osvětlená a vybavená mobiliářem. Nástupní prostor je od archeologického naleziště oddělen chodníkem z žulových kostek. Příchod k altánu nebo terénním modelacím je řešen jako plocha ze štěrkového trávníku.

 

 

Sadové úpravy

Základním kompozičním prvkem sadových úprav je travnatá plocha, na které jsou umístěny všechny hlavní prvky, a odehrává se na ni většina aktivit. Návrh pracuje se čtyřmi druhy travnatých ploch podle předpokládaného zatížení, užívání a požadovaného vzhledu. Od jara do podzimu kvetoucí luční směs bude vyseta na pobytové ploše. Luční směs se kosí 2-3x ročně, v exponovaných plochách k účelům podle zvolených aktivit může být vyžínána častěji. Luční směs podporuje lokální biodiverzitu a taková louka je přirozeným prostředím pro společenstva hmyzu. Kvetoucí louka je také krásná. Štěrkový trávník bude použit v místech s předpokládanou vyšší intenzitou pohybu - příchod k altánu, podél časové osy a v místech s nárazovým, krátkodobým parkováním (podél cesty do bývalého vojenského prostoru v jižní část území). Travnaté koberce budou položeny na terénních modelacích - místě vlastního archeologického nálezu. Modelace budou doplněny o umělou závlahu, aby se zabránilo vysychání trávníku, následné erozi a byl zachován jejich vzhled. Zátěžová travnatá směs bude uplatněna v ostatních travnatých plochách.

V severní, slunné části řešeného území, podél mlatové pěšiny v pobytové ploše bude založen štěrkový záhon.

Podél hřbitovní zdi, v polostínu stávajících dřevin pak bude založen trvalkový záhon.

Pobytová plocha bude vůči ul. Kyjevská vymezena liniovou výsadbou Acer pseudoplatanus (javor horský), který bude mít korunu nasazenou ve výši 3m tak, aby se z perspektivy chodce stromy nestaly bariérou a pohled mohl volně plynout. Specifikem je svah nad řekou Chrudimkou se svými souvislými porosty. Návrh počítá s otevřením průhledu od altánu k řece.

 

V rámci návrhu dojde v nezbytném rozsahu ke kácení stromů a likvidaci keřů. Stávající dřeviny budou odborně ošetřeny. Rozsah kácení a odborného ošetření bude určen na podkladě dendrologického průzkumu, který bude nezbytně, v rámci dalšího stupně projektové dokumentace, vypracován a komplexně zhodnotí stav dřevin rostoucích v řešeném území. Dendrologický průzkum na podkladě tohoto návrhu určí kompoziční, pěstební a zdravotní zásahy do dřevin v řešeném území. Průzkum vypracuje autorizovaný krajinářský architekt, který se bude podílet na dalších projekčních pracích.

Doubky vysázené místními v západní části řešeného území budou přesazeny. Jejich nové stanoviště bude určeno podle výsledků dendrologického průzkumu.

 

 

 

Prezentace archeologických nálezů

Prezentace archeologického naleziště a historických souvislostí bude členěna do tří částí – časové osy, modelu kláštera a vlastního naleziště. Časová osa je výsekem z historie. Začíná na nástupní ploše současností a proti času postupuje směrem k altánu do minulosti. U cyklostezky je ukončena pylonem. Za oba pylony pak časová osa pomyslně pokračuje jak do minulosti, jež není postižena, tak do budoucnosti.

Pylony jsou z cortenové oceli s prořezanou grafikou a gravírovaným textem. Na pylon navazuje časová osa se základními údaji a událostmi. Počátek osy je u pylonu, který navazuje na nástupní plochu. Data jsou řazena tak, aby návštěvník postupovval "proti" proudu času směrem k altánu a zároveň s tím blíže k samotnému nalezišti. Časová osa je umístěna na rozhraní obou hlavních ploch, aktivní současné a pasivní s historickým odkazem, a tvoří korunu zídky ha-ha příkopu. Na časové ose leží altán, na jehož střeše / vyhlídkové terase bude umístěn model s historickou podobou kostela sv. Bartoloměje a cyriackého kláštera společně s dalšími informacemi. Samotné naleziště / vlastní půdorysná stopa základů přenesená do terénní modelace, je přehlédnutelná ze střechy altánu, ale umožňuje i přímý pohyb návštěvníků.

 

Jako poutač archeologického naleziště bude sloužit středová, vyvýšená část kruhového objezdu a jedna z bočních stran terénní modelace bezprostředně sousedící s cyklostezkou. Betonová obruba středu kruhového objezdu bude obložena plechem z cortenové oceli a prořezaným textem například "Proti směru času... Pardubičky" upozorňující řidiče na naleziště. Boční strana modelace bude také opatřena plechem z cortenové oceli s prořezaným textem "Kostel sv. Bartoloměje a cyriacký klášter", který zaujme cyklisty a chodce.

 

Zavřít ARCHEOLOGICKÉ NALEZIŠTĚ PARDUBIČKY


^

ellement architects s.r.o.
nad ovčírnou II. 1295, 76001 Zlín
Czech Republic



© ellement architects 2002 - 2024